آبکاری الکتروفورتیک (الکترولاک)

آبکاری الکتروفورتیک

الکترولاک (الکتروفورتیک)‌رامی توان فرایند الکترولاک را نقطه مشترک آبکاری و رنگ آمیزی دانست.در فرایند الکتروفورتیک قطعه فلزی در محلولی با پایه آب فرو برده می شود که این محلول شامل ذرات رنگ است. ولتاژ الکتریکی به قطعه اعمال و باعث می شود این ذرات رنگ در سطح قطعه رسوب کنند. در فراینده الکتروفورتیک به شرط آنکه محول به تمام سطوح قطعه در تماس باشد می توان سطوح داخلی و خارجی قطعه را پوشش داد

نمونه قطعات الکتروفورتیک

از ویژگی های فرایند الکترولاک می توان به موارد زیر اشاره کرد: